งานอาคารสถานที่

นายอารีฟีน คาเรง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอับดุลฮาหลีม อุสมา
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายมูฮำหมัดอัศฮาร์ โตะตาหยง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสมใจ ถมมาลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


นายโอภาส แสงสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่งาน

นางเดือน ชดช้อย เจ้าหน้าที่งาน

นางปรีดา ผลผลา เจ้าหน้าที่งาน

นางจันทา ยี่สุ่นดนตรี เจ้าหน้าที่งาน

นายวิทยา มาทวี เจ้าหน้าที่งาน

นางเสาวคนธ์ สุวรรณะ เจ้าหน้าที่งาน

นายก้าน รัตนซ้อน เจ้าหน้าที่งาน

นางสาววารุณี ทองอินทร์ เจ้าหน้าที่งาน

918 total views, 1 views today