งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางนัฐธมล ก่ำสี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอารีย์ มณีประวัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางมนัสวี วิสุทธิคุณ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวสีตีนออาซียัน บือราเฮง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

นางสุวารีย์ ยังอภัย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งาน

776 total views, 1 views today