ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา ปี
1.นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน 2538 – 2546
2.นางทัศนา ณ สงขลา 2547 – 2549
3.นายไพบูลย์ เพ็ชร์สงคราม 2550 – 2551
4. นายสุคนธ์ แก้วแท2551 – 2554
5.นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ 2554 – 2555
6.นายอิสมัน อิสสะมะแอ 2556 – ปัจจุบัน

852 total views, 1 views today