ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ

วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการอาชีวศึกษาคุณภาพให้ทั่วถึงเท่าเทียม เพื่อผลิตกำลังคนที่มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

อัตลักษณ์
มีวินัย จิตอาสา พัฒนาฝีมือ

เอกลักษณ์
วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำบริการสู่สังคม

1,293 total views, 1 views today