ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอิสมัน อิสสะมะแอ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นายสิวะ กาลกรณ์สุรปราณี
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายเอกองค์ หลงราม
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายรอมลี เจะเฮาะ
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายยุทธนา โกสุธรรม
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

141 total views, 1 views today