ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมภพ เพชรภักดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางนูรีดา กูโน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุไวบ๊ะ ดีมะดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวศลิษา ศรีสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางอัสนะฮ์ สายวารี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวนูรตันซีล ปาลาวัณย์ สะกะแย
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานปกครอง

นางสาวอานิส พงค์ประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

845 total views, 1 views today