ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสมภพ เพชรภักดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนูรีซัน ดาโอะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายสัฟวี คะผ๊ะ
ตำแหน่ง ครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสีตีนออาซียัน บือราเฮง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวเนธิษา พรหมคงบุญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวรัตซีดา มูดอ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

855 total views, 3 views today