ภาควิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

นางมนัสวี วิสุทธิคุณ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา

นางสาวศลิลสิริ รัตนมหันต์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวรัตซีดา มูดอ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางดวงฤดี โปติบุตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

นายมูฮำหมัดอัศฮาร์ โตะตาหยง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวนูรตันซีล ปาลาวัณย์ สะกะแย
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานปกครอง

นางสาวธนาทิพย์ มณีนิล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

1,525 total views, 1 views today