ภาควิชาการบัญชี

นางอิสริยา จันทร์ขุน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี
นางอำไพวรรณ สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
หัวหน้างานการเงิน
นางนูรีดา กูโน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสุดารัตน์ สุวรรณโน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวอัยนิง อามิง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานบัญชี
นางสาวโสรยา ตาแก๊ะ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอกรงปินัง
นางสาวนวรัตน์ วิบุลพันธุ์
ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า
นายสุรพันธ์ แซ่จิว
ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า

405total visits,5visits today