ภาควิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน

นางสาววริญญา สโมทานทวี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา

นางสาวนรีกานต์ บุญราศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางมาลินี นวลแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุวิมล วีรพัฒนานนท์
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาววันทนีย์ เฉียดกลาง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

1,222 total views, 1 views today