ภาควิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน

นางสาววริญญา สโมทานทวี ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา
นางสาวนรีกานต์ บุญราศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นางมาลินี นวลแก้ว ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสุวิมล วีรพัฒนานนท์ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานวัดผลฯ
นางสาววันทนีย์ เฉียดกลาง ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

78 total views, 1 views today