ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา
นางดวงใจ งามศิริ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ หัวหน้างานบุคลากร
นายอารีฟีน คาเรง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวเนธิษา พรหมคงบุญ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
นางสาวรออีซัน ลอตง ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
นางสาวแวเมาะห์ เจะหาด ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
นายมูฮำหมัดรีดูวาล ดอเลาะ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อฯ
นายเฟาซาน สุวรรณมงคล ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

81 total views, 2 views today