เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

      วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่จำนวน ๔๙ ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลสะเตงนอกมีมติมอบที่ดินดังกล่าว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เมื่อวันที่ ๒๙   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามนโยบายขยายการศึกษาเพื่อเพิ่มกำลังคนระดับกลาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ

      วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและคหกรรม มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก กรมอาชีวศึกษาจึงมีความประสงค์ให้แยกประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ไปเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหม่

      วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  เปิดทำการสอนปีแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๙ เริ่มรับนักเรียนระดับ ปวช.  สาขาวิชาพาณิชยการ ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนโดยใช้บุคลากร อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลา และเปิดทำการสอนในสถานที่ทำการปัจจุบันเมื่อ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และตัดโอนคณะวิชาคหกรรมศาสตร์จากวิทยาลัยเทคนิคยะลาในปีการศึกษา  ๒๕๔๑ ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เป็นส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖   ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ในสมัยนั้น ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ถนนสาย ๑๕ บ้านบาโงยบาแด ตำบล สะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่จำนวน ๔๙ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลสะเตงนอกมีมติมอบที่ดินดังกล่าว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามนโยบายขยายการศึกษาเพื่อเพิ่มกำลังคนระดับกลาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ


พื้นที่ติดต่อ
ทิศเหนือ จด ถนนแยกจากสาย ๑๕ บ้านบาโงยบาแด และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ทิศใต้ จด ที่ดินเอกชน (สวนยางพารา)
ทิศตะวันออก จด ที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จด โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและที่ดินเอกชน


สภาพทั่วไป
บริเวณพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม (พรุ) สระน้ำ บริเวณที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผิวถนนด้านหน้าวิทยาลัยลึก ๗.๕๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร บริเวณที่ตั้งอาคารต่าง ๆ เกิดจากการถมดิน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีระดับสูงเท่ากับถนน
การติดต่อ
โทรศัพท์ ๐ – ๗๓๒๗ – ๔๘๐๓ , ๐ – ๗๓๒๗ – ๔๘๐๖
โทรสาร ๐ – ๗๓๒๗ – ๔๘๐๓
Webside www.yvc.ac.th
E – mail ad_yvc@hotmail.com

แผนผังวิทยาลัย

2,936 total views, 2 views today