โครงการทบทวนแผนพัฒนา ฯ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยนยน 2563 ณ โรงแรมบลูโซเทล จังหวัดกระบี่ โดยมีนายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาเข้าร่วม จำนวน 77 คน