การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2563

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา จัดโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ (นักเรียนระดับชั้น ปวช.1) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา