การประชุมวางแผนแนวทางการจัดงบลงทุนประจำปีการศึกษา 2565