ประชุมการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญ ระดับ อศจ.ยะลา ประจำปีการศึกษา 2563