ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 11/11/2563