ผู้บริหารและกรรมการตรวจครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี เยี่ยมศูนย์ฯกรงปินัง

<