พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2562