พิธีมอบประกาศนียบัตร ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพประจำอำเภอกรงปินัง ประจำปี 2563