พิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2563