โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน