Loading Events

Events for กันยายน 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เพื่อร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เพื่อร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เพื่อร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เพื่อร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เพื่อร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ จังหวัดตรัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ จังหวัดตรัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ จังหวัดตรัง

11

ผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนาครู ผอ.โรงเรียน และกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “NBI youth Club รุ่นที่ 7” ณ จังหวัดสงขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมฯ ณ จังหวัดตรัง

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมคณะทำงานร่วมฯ เพื่อพิจารณาแผนงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมฯ ณ จังหวัดตรัง

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ (งานเลี้ยงเกษียณ) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ (งานเลี้ยงเกษียณ) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จ.สงขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ (งานเลี้ยงเกษียณ) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จ.สงขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จ.สงขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ จังหวัดสงขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ไปราชการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ไปราชการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่มาตรฐานอาชีพในอนาคต ณ จ สุราษฎร์ธานี

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ

ผู้อำนวยการ ไปราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ และเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ไปราชการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสงขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ไปราชการเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดสงขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ผู้อำนวยการวิทยาลัย และ นายสิวะ กาลกรณ์สุรปราณี เข้าประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สารพัดช่างนราธิวาส

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

24
25
26
27
28
29

วันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562

1
2
3

กำหนดการส่งวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

5
+ Export Events